Available courses

Kurs zawiera podstawowe wiadomości konieczne do opanowania materiału z zakresu matury podstawowej z matematyki.

Zestaw materiałów przygotowujących do matury podstawowej z matematyki
z działu liczby rzeczywiste.

W tym dziale realizujemy poniżesz wymagania z podstawy programowej:

1) wykonywanie działań w zbiorze liczb rzeczywistych;

2) przeprowadzenie prostych dowodów dotyczących podzielności liczb całkowitych i reszt
z dzielenia;

3) stosowanie własności pierwiastków dowolnego stopnia, w tym pierwiastków stopnia nieparzystego z liczb ujemnych;

4) stosowanie związków pierwiastkowania z potęgowaniem oraz prawa działań na potęgach
i pierwiastkach;

5) stosowanie własności monotoniczności potęgowania;

6) posługiwanie się pojęciem przedziału liczbowego i zaznaczania przedziałów na osi liczbowej;

7) wykorzystywanie własności potęgowania i pierwiastkowania w sytuacjach praktycznych;

8) stosowanie związku logarytmowania z potęgowaniem, posługiwanie się wzorami na logarytm iloczynu , logarytm ilorazu i logarytm potęgi.

Przygotowanie - matura rozszerzona

Przygotowanie do matury rozszerzonej - Adam Niedbalski

Zajęcia z Magdalena Baran matematyka rok 1

Statystyka - studia

Zajęcia z matematyki - Lidia Mendrych

Zajęcia z matematyki dla uczniów klasy 7